‌‌قسمت هجدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله حسینی زنجانی

این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید.

‌‌قسمت هفدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سند بحرینی این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام شده به تفصیل در … ⬿

‌‌قسمت شانزدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سیفی مازندرانی این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام شده به تفصیل در … ⬿

‌‌قسمت پانزدهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سید علی میلانی – بخش دوم این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام … ⬿

‌‌قسمت چهاردهم — گفت‌وگو‌ با آیت‌الله سید علی میلانی – بخش اول این قسمت از گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را از اینجا دریافت کنید. به منظور سهولت در دسترسی و آشنایی با مطالب مطرح شده در این گفتگو، سرفصل گفتگوی انجام … ⬿

لوح فشرده گفت‌وگوهای تصویری مباحثات را آنلاین خریداری کنید